Menu

Nowości książkowe

 • nr1
  A może jutra nie będzie
  Małgorzata Kochanowicz
 • nrget_cover_local
  Służąca
  Alicja sinicka
 • Kobieta w białym kimonie Ana Johns
  Kobieta w białym kimonie
  Ana Johns
 • Stary kuferek Grażyna Jeromin-Gałuszka
  Stary kuferek
  Grażyna Jeromin-Gałuszka
 • Urodziłam dziecko szejka Marcin Margielewski
  Urodziłam dziecko szejka
  Marcin Margielewski
 • Córka fałszerza
  Córka fałszerza
  Joanna Jax

Regulamin strony

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Dobrzyniu nad Wisłą, Szkolna 2, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, tel. 54 253 05 43
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Regulamin wypożyczalni

Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2020 Dyrektora Biblioteki Publicznej

w Dobrzyniu nad Wisłą z dn. 17 stycznia 2020r.

 

 

 

REGULAMIN

korzystania ze zbiorów Biblioteki Publicznej

w Dobrzyniu nad Wisłą

 

 

 

 

 1. Prawo korzystania.
 2. Prawo korzystania ze zbiorów Biblioteki ma charakter powszechny.
 3. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne..
 4. Czytelnik przy zapisie zobowiązany jest:

-  okazać dowód osobisty, legitymację szkolną

- zapoznać się z regulaminem Biblioteki i wypełnić zobowiązanie o jego znajomości
    i przestrzeganiu potwierdzone własnoręcznym podpisem.

 1. Niepełnoletnich do 16 roku życia do Biblioteki zapisują rodzice lub opiekunowie prawni, na podstawie dowodu osobistego. Wypełniają kartę zobowiązań i własnoręcznym podpisem stwierdzają znajomość regulaminu przyjmując na siebie odpowiedzialność za wypełnianie zobowiązań w stosunku do Biblioteki.
 2. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca  nauki oraz zagubieniu karty bibliotecznej.

 

 1. Wypożyczanie.
 1. Czytelnik ma prawo wypożyczyć z Biblioteki do 5 woluminów na okres nie dłuższy niż 2 miesiące.
 2. Termin zwrotu wypożyczonej książki można przesunąć po zgłoszeniu się do Biblioteki
  z książką. Bibliotekarz może przedłużyć termin zwrotu o ile nie ma zapotrzebowania na te książki ze strony innych czytelników.
 3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Biblioteka może żądać zwrotu książek przed upływem terminu ustalonego w ust. l.
 4. Jeżeli czytelnik potrzebuje książki o charakterze naukowym, której nie ma w księgozbiorze może starać się o jej wypożyczenie z innej Biblioteki. Z książek wypożyczonych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych czytelnik może korzystać tylko na miejscu w Bibliotece
  i musi ponieść koszty związane z jej sprowadzeniem do Biblioteki.
 5. Z księgozbioru podręcznego, książek o charakterze naukowym zastrzeżonych przez bibliotekarza, korzystać można tylko na miejscu w Bibliotece.
 6. Czytelnik, w którego domu panuje choroba zakaźna nie może korzystać z  Biblioteki.
 7. Czytelnik nie posiada prawa wypożyczania innym osobom książek będących własnością Biblioteki

 

 1. Opłaty za przetrzymanie książek.

Za przetrzymanie książek ponad określony termin w par. 2, ust. l Biblioteka:

 1. Wysyła upomnienia i pobiera opłatę w wysokości zapewniającej zwrot kosztów wysyłki (cena druku upomnienia, znaczka pocztowego, pokwitowania)
 2. Pobiera karę w wysokości 0.20 zł. dziennie  za każdą  książkę po upływie terminu zwrotu
 3. Jeżeli czytelnik, mimo wysłanych upomnień, odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka może dochodzić swoich praw na drodze sądowej
 4. Dyrektor ma prawo raz w roku ogłosić dzień wolny od pobierania kar za przetrzymanie książek, którego termin ustala w oddzielnym zarządzeniu. Termin ogłasza na stronie internetowej biblioteki z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

 

 1. Odszkodowanie za zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie książki
 1. Czytelnik i bibliotekarz powinien zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem. Uszkodzenia powinny być odnotowane w uwagach na temat danej książki w systemie MAK+.
 2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki, czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiej samej książki lub do wielokrotnego zwrócenia jej wartości inwentarzowej łącznie
  z kosztem oprawy.
 3. Za uszkodzenia książki czytelnik zobowiązany jest zapłacić odszkodowanie, którego wysokość określi bibliotekarz w zależności od stopnia uszkodzenia.

 

5.Odszkodowanie za zgubienie, zniszczenie karty czytelnika

 

 1. Czytelnik zapisujący się do Biblioteki otrzymuje bezpłatna kartę czytelnika, w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty czytelnik zobowiązany jest ponieść koszty wydania kolejnej karty w wysokości 5,00zł.

 

 1. Życzenia i zażalenia czytelników.
 1. Życzenia i zażalenia czytelnik może wpisywać do „Książki życzeń i zażaleń", która znajduje się u dyżurującego bibliotekarza.
 2. Ze skargami i wnioskami czytelnicy mogą zwracać się do Dyrektora Bibliotece

 

 1. Pobieranie opłat za usługi.

    ksero wydruk czarno-biały  –  0,80 zł . od strony

 

 1. Przepisy końcowe.

 

 1. Dane osobowe podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r.       

      o ochronie danych osobowych   (Dz.U.Nr 133. poz. 883) i art. 24 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz.Urz.UE L Nr 119, s.1.                 

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo,
  a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania
        z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki
 2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Burmistrza Miasta i Gminy
  w Dobrzyniu nad Wisłą.
 1.  Niniejszy regulamin obowiązuje od 02 stycznia 2015 roku.

 

Podstawa prawna:

-Ustawa o bibliotekach / Dz. U. nr 85, poz. 539/ z 1997 roku.

-Statut Biblioteki  zatwierdzony przez Radę Miejską w Dobrzyniu nad Wisłą Uchwałą

  Nr X/71/07 z dnia 12 listopada 2007 roku.

 

 

 

 

 

INSPEKTOR  OCHRONY  DANYCH:

 

Zgodnie z art. 11 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r, (Dz.U.2018, poz.1000) zawiadamiam o wyznaczeniu Inspektora Danych  w Bibliotece Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą

IDO – KATARZYNA  HENZLER

Kontakt – inspektor@cbi24.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie nr 1/2020

Dyrektora Biblioteki Publicznej

w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 17.01.2020 r.

 

w sprawie: zmiany Regulaminu Korzystania ze zbiorów Biblioteki Publicznej

w Dobrzyniu nad Wisłą

 

 

 

& 1

 

Wprowadza się Regulamin Korzystania ze zbiorów Biblioteki Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

&2

 

Z chwilą wejścia w życie Regulaminu Korzystania ze zbiorów Biblioteki Publicznej w Dobrzyniu nad Wisła stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, traci moc obowiązujący Regulamin Korzystania ze zbiorów Bibliotecznych wprowadzony Zarządzeniem Nr 8/2016r.

 

&3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ

Projekt

Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr ……………..

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia ……..……

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 • 1

Biblioteka Publiczna w Dobrzyniu nad Wisłą, zwana w dalszej treści niniejszego Statutu Biblioteką, jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 42 poz 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85 poz.539 z późn. zm.),ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.), aktu o utworzeniu oraz niniejszego Statutu.

 • 2
 1. Siedzibą Biblioteki jest Dobrzyń nad Wisłą a terenem działania obszar Miasta i Gminy.
 2. Organizatorem Biblioteki jest Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą.
 3. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

Rozdział II

Cele i zadania biblioteki

 • 3
 1. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
 2. Do zadań Biblioteki należy prowadzenie działalności bibliotecznej, bibliograficznej, informacyjnej, wystawienniczej i usługowej, a w szczególności:

  a) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
  b) udostępnianie zbiorów bibliotecznych w siedzibie Biblioteki, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
  c) prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej, popularyzacji książki
  i czytelnictwa oraz nowych technologii informacyjnych – Internetu,
  d) współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami oświatowo – wychowawczymi, instytucjami upowszechniania kultury oraz organizacjami i towarzystwami
  w zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
 3. Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

 

 

Rozdział III

Organizacja Biblioteki

 • 4
 1. Biblioteką kieruje i zarządza Dyrektor, który reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
 3. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
 4. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi.
 5. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.
 • 5
 1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnię oraz publiczny punkt dostępu do Internetu oraz posiada filię w miejscowości Chalin.
 2. Biblioteka może prowadzić inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.
 3. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zasady i warunki korzystania z Biblioteki ustala Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym.
 • 6

Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin Biblioteki nadany przez Dyrektora.

 • 7

Dyrektor corocznie w ustalonym terminie przedkłada Radzie Miejskiej sprawozdanie
z działalności biblioteki.

 

 

 

Rozdział IV

Gospodarka finansowa Biblioteki

 • 8
 1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się efektywnością ich wykorzystania.
 2. Biblioteka otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności na: wyposażenie, prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup materiałów bibliotecznych, doskonalenie zawodowe pracowników, wynagrodzenia pracowników, utrzymanie
  i eksploatację majątku.
 3. Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe z: wpływów, o których mowa w § 9 ust.2, dotacji z budżetu państwa, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku, spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych, innych źródeł.
 4. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora.
 5. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
 • 9
 1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Biblioteka może pobierać opłaty: za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne, w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne, za niezwrócenie w terminie materiałów bibliotecznych, za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.
 3. Wysokość opłat o których mowa wyżej nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.
 4. Wysokość tych opłat ustala się w Regulaminie Biblioteki.

Rozdział V

Nadzór nad biblioteką

 • 10
 1. Nadzór nad biblioteką sprawuje Organizator.
 2. Organizator dokonuje kontroli i oceny działalności Biblioteki.
 3. Kontrola i ocena, o której mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:
  a) realizację zadań statutowych,
  b) gospodarkę finansową,
 4. Nadzór merytoryczny sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Kopernikańska w Toruniu.

 

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 • 11

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85 poz.539 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.).

 • 12

Wszelkie zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

 

 

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Biblioteka Publiczna w Dobrzyniu nad Wisłą

ul. Szkolna 2, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

NIP: 4660371294

Kontakt:

Godziny pracy:

 • poniedziałek: w godz. 8:00-16:00
 • wtorek: w godz. 8:00-17:00
 • środa: w godz. 8:00-16:00
 • czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00
 • ostatnia sobota m-ca: w godz. 9:00-13:00
[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie