Menu

Nowości książkowe

 • nr1
  A może jutra nie będzie
  Małgorzata Kochanowicz
 • nrget_cover_local
  Służąca
  Alicja sinicka
 • Kobieta w białym kimonie Ana Johns
  Kobieta w białym kimonie
  Ana Johns
 • Stary kuferek Grażyna Jeromin-Gałuszka
  Stary kuferek
  Grażyna Jeromin-Gałuszka
 • Urodziłam dziecko szejka Marcin Margielewski
  Urodziłam dziecko szejka
  Marcin Margielewski
 • Córka fałszerza
  Córka fałszerza
  Joanna Jax

Historia

HISTORIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ

Dnia 15.01.1949 roku Uchwałą Zarządu Miejskiego i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej utworzono Miejską Bibliotekę Publiczną w Dobrzyniu nad Wisłą. Organizowanie biblioteki rozpoczęto już w 1948r. Pomocy organizacyjnej przy tworzeniu placówki udzielała Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lipnie. Pierwszą siedzibą biblioteki był prywatny lokal przy ulicy Bieruta (obecnie Mickiewicza). Organizowaniem biblioteki zajęła się Pani Zofia Żywczyńska. Ksiegozbiór biblioteki składał się z książek podarowanych przez mieszkańców miasta i tzw. ”księgozbioru ruchomego” (wymiennego) dostarczanego przez Bibliotekę Powiatową w Lipnie. Biblioteka zajmowała jeden pokój, nie było regałów bibliotecznych , księgozbiór w ilości ok.350 wol. ułożony był na stolikach.(Relacja Pani Genowefy Orzechowskiej, która w tym czasie pracowała jako pomocnik bibliotekarza). W księdze inwentarzowej księgozbioru Biblioteki Miejskiej pod datą 04.03.1951 r. z numerem 1 wpisano: Małcużyński K. - „ Spotkanie z planem”. Była to pierwsza książka ze 958 woluminów, które stanowiły księgozbiór biblioteki. Przeważającą część księgozbioru stanowiła literatura społeczno – polityczna. W 1954 r. biblioteka otrzymała nowy lokal przy ul. 1 Maja w pomieszczeniach Domu Ludowego. W tym czasie przy bibliotece funkcjonowała świetlica miejska którą prowadziła Pani Stanisława Szudrawska, w tym roku funkcję kierownika biblioteki objął Pan Tadeusz Domeradzki, opiekę nad świetlicą przejęła Pani Jagoda Domeradzka. Obie te placówki były chętnie odwiedzane przez mieszkańców Dobrzynia i okolicznych wiosek. Przez krótki okres czasu opiekunem świetlicy był Pan Kazimierz Sztubecki, następnie Pani Maria Skrzypińska. Od roku 1954 biblioteka otrzymała pewną swobodę w zakresie zakupu nowości, z roku na rok księgozbiór stawał się atrakcyjniejszy, coraz więcej mieszkańców Dobrzynia zapisywało się do biblioteki. Odnotowano w tym czasie 710 czytelników, księgozbiór w ilości 2420 woluminów. Nie zawsze panowała sprzyjająca atmosfera polityczna dla bibliotek, w 1975 roku bibliotekę przeniesiono do budynku Zespołu Szkół Rolniczych, w niewielkiej klasie zgromadzony był księgozbiór liczący ponad 8000 wol. Ponieważ księgozbiór wzrastał z roku na rok, zachodziła potrzeba wygospodarowania nowego większego lokalu. Ponawiano próby i starania które nie odniosły jednak skutku. Biblioteka, w tym czasie odniosła wiele sukcesów w działalności kulturalno oświatowej. Odbywały się spotkania autorskie (Ernest Bryll, Edmund Niziurski, Janusz Rychlewski, St.. Czernik, H. Flis, Julian Kawalec) Organizowano konkursy min. „Złoty Kłos”, konkursy ze znajomości książek, odbywały się wieczory czytelnicze, opowiadań, poezji z okazji rocznic i świąt państwowych. W działalność biblioteki duży wkład pracy w postaci organizowania imprez wniosły nauczycielki tutejszej szkoły Panie: Maria Wypijewska i Maria Dzwonkowska. Po wybudowania Domu Strażaka zaistniała możliwość wykorzystania starej remizy strażackiej na pomieszczenia dla biblioteki. Dzięki zrozumieniu i poparciu władz terenowych, wniosek o przyznanie budynku został pozytywnie załatwiony. Z pomocą miejscowych zakładów pracy nastąpił kapitalny remont i lokal został oddany do dyspozycji biblioteki. W wyremontowanym budynku przy ul. Lenina 3 (obecnie Mickiewicza) zorganizowano: wypożyczalnię dla dorosłych, czytelnię, Oddział dla Dzieci. Pracownikiem Oddziału Dziecięcego została Pani Jolanta Pączkowska. Dnia 17.12.1978 r. rozpoczęto przeprowadzkę. Otwarcie nowej placówki nastąpiło 17.01.1979 r. Na koniec roku biblioteka zarejestrowała 735 czytelników, którym wypożyczono 13917 książek. W związku z nowym podziałem administracyjnym kraju biblioteki publiczne byłego powiatu lipnowskiego przeszły pod nadzór merytoryczny z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Toruniu do nowo powstałej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej we Włocławku. Dawna Powiatowa Biblioteka Publiczna przemianowana została na Bibliotekę Rejonową. Miejską Bibliotekę w Dobrzyniu przemianowano na Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną. Sieć biblioteczną uzupełniają: Filia Nr 1 w Chalinie, Filia Nr 2 w Grochowalsku, Filia Nr 3 w Płomianach, oraz 15 punktów bibliotecznych. W 1982 roku odchodzi z Działu Dziecięcego Pani Jolanta Pączkowska, na jej miejsce zatrudniono Panią Janinę Depczyńską, w maju 1983 roku ze względu na zły stan zdrowia po 29 latach pracy w bibliotece odchodzi Pan Tadeusz Domeradzki, obowiązki jego przejmuje Pani Wanda Dydak. W tym czasie zostaje przeprowadzony gruntowny remont budynku, zmieniono wystrój lokalu, zakupiono nowe regały biblioteczne, zainstalowano telefon, dzięki dofinansowaniu przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku zakupiono kolorowy telewizor. Z przykrością należy stwierdzić, że biblioteka uzyskała niskie wyniki na koniec 1983 r. W tym czasie zarejestrowano 434 czytelników i 4959 wypożyczeń. Następne lata to czas wytężonej pracy, celem pozyskania nowych czytelników i zainteresowania książką. Organizowano spotkania czytelnicze min. Z Janiną Papuzińską, Michałem Sumińskim, Brunonem Oya, Zdzisławem Cielakiem – autorem monografii o woj. włocławskim, Bogdanem Bratkowskim, Adamem Słodowym. Najbardziej przychylne dla rozwoju bibliotek i czytelnictwa były lata osiemdziesiąte, w związku z utworzonym w 1982 r. Funduszem Rozwoju Kultury. Powiększa się księgozbiór i liczba czytelników biblioteki, ożywiono działalność filii i punktów bibliotecznych (Dyblin, Zbyszewo, Krojczyn, Główczyn). Wybrane dane dotyczące czytelnictwa w latach osiemdziesiątych. Lata Liczba czytelników Liczba wypożyczeń Zakup nowości 1983 919 16040 1140 1984 1349 27026 2327 1985 1409 41012 2205 1986 1598 44197 2754 1987 1581 43640 2255 1988 1733 45917 2209 W 1987r. zatrudniono Panią Małgorzatę Rutkowską, która kierowała Oddziałem Dziecięcym do 1990r. Po przemianach w 1989r. biblioteka stała się instytucją podległą samorządowi miasta i gminy, skąd otrzymuje dotacje na swoją działalność statutową. Ograniczono wydatki na działalność bibliotek, zakup nowości wydawniczych, prasy. W 1990r. zakończyły pracę w bibliotece Panie Wanda Dydak i Małgorzata Rutkowska, funkcję kierownika powierzono Panu Zbigniewowi Koprowskiemu. W 1991 r. zatrudniono Panią Iwonę Nowak, na stanowisko pracownika Oddziału Dziecięcego. Zlikwidowano punkty biblioteczne, Filię Nr 3 w Płomianach, ograniczono działalność Filii Nr 2 w Grochowalsku. Dnia 28 XII 1993 r. Uchwałą Rady Miejskiej nadano bibliotece statut i zmieniono nazwę na Biblioteka Publiczna. Wzrost czytelnictwa, wypożyczeń, duża ilość książek na półkach, spowodowało że w lokalu na Zduńskiej zaczęło brakować miejsca na sprawne funkcjonowanie biblioteki. W czerwcu 1996 r. biblioteka otrzymała nowy lokal przy ul. Szkolnej 2 po byłej restauracji „Nawojka”. Nowy lokal spełnia dogodne warunki do przechowywania zbiorów, ułatwia czytelnikom sprawne korzystanie z księgozbioru. Składa się on z wypożyczalni, czytelni, zaplecza o łącznej powierzchni 130 metrów kwadratowych. Biblioteka w tym czasie dysponuje bogatymi zbiorami książek dla czytelników w każdym wieku. Tematyka zbiorów jest uniwersalna, gromadzi się książki naukowe i popularno naukowe, literaturę piękną, lektury szkolne, wydawnictwa dotyczące regionu. Udziela się informacji o zbiorach, prowadzi się lekcje biblioteczne i wycieczki dla uczniów z terenu miasta i gminy. W 1994r. Filię Nr 1 w Chalinie przeniesiono do Szkoły Podstawowej, ze względu na stan zdrowia odeszła z pracy Pani Sabina Kowalewska, zatrudniono Panią Irenę Lichocką. Dużym osiągnięciem biblioteki było zajęcie II miejsca w gminnym konkursie - „Z Brzechwą Weselej” organizowanym w 1996r. Zwycięzcy konkursu „Jeżyciada” dotyczącego twórczości Małgorzaty Musierowicz, organizowanego w 1997r. zajęli III miejsce w finale, który odbył się w Bibliotece Publicznej we Włocławku. Ze względu na zły stan lokalu w 1999 r. została zlikwidowana Filia Nr 2 w Grochowalsku. W 2001 r. odchodzi z biblioteki Pani Iwona Nowak, jej miejsce zajmuje Pan Sebastian Olewiński, który pracuje do końca 2002r. Biblioteka cały czas poszerza swoją ofertę dla czytelników, w 2001 roku zakupiono kserokopiarkę, później komputer z drukarką, zainstalowano program biblioteczny MAK. W 2003 r. w bibliotece rozpoczął działalność Punkt Informacji Europejskiej, prowadzony przez dwóch konsultantów: Panią Agnieszkę Sulkowską i Pana Artura Kuczmarskiego, przeszkolonych w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. W tym roku zatrudniono w bibliotece nowego pracownika Pana Pawła Szymańskiego, który pracuje do końca 2007 roku. W 2004 roku w ramach Programu IKONKA, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji wyposaża bibliotekę w 3 zestawy komputerowe z oprogramowaniem, z bezpłatnym dostępem do Internetu. Uruchomienie czytelni internetowej otworzyło społeczności lokalnej dotarcie do wiedzy dotychczas niedostępnej. Od momentu uruchomienia czytelni internetowej do końca 2007 roku czytelnię odwiedziło ponad 8000 użytkowników. Ważną datą w historii biblioteki jest rok 2007. Biblioteka zostaje przekształcona w samorządową instytucję kultury. Pragniemy w tym momencie podziękować wszystkim, którzy są sympatykami biblioteki, a z braku czasu nie mogą sobie pozwolić na korzystanie z jej zbiorów, za sympatię, zrozumienie i popieranie różnych inicjatyw dzięki którym biblioteka działa oraz służy aktywnym czytelnikom. Wszystkim którzy wnieśli wkład w rozwój biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa serdecznie dziękujemy.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Biblioteka Publiczna w Dobrzyniu nad Wisłą

ul. Szkolna 2, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

NIP: 4660371294

Kontakt:

Godziny pracy:

 • poniedziałek: w godz. 8:00-16:00
 • wtorek: w godz. 8:00-17:00
 • środa: w godz. 8:00-16:00
 • czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00
 • dwie soboty w miesiącu: w godz. 9:00-13:00
[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie